ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΚΟΥΡΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΡΓΑ

Αχλαδότοπος
Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 27,2 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 25,8 MW βρίσκεται στη θέση «Αχλαδότοπος – Ντάρδιζα – Γκούρα - Λούτσα», του Δ. Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας και αποτελείται από:
  • Οκτώ (8) ανεμογεννήτριες Siemens SWT-108 – 3,4 MW
  • Κτίριο ελέγχου

Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2019, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 98 GWh.